NAME: cube / kiwi
AGE: 24
SIGNS: pisces sun + virgo moon
MBTI: istj
ENNEAGRAM: type 9